نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

زیست فناوری

تمنیبتنم یبنمت یبنت نیمبت نمیبتنمیب تنمیب تنمیبتنم یب.
بتمنیبتنم یبنمت بینمت میبنت نمیبتن یبتنمیب تنمیب تنمیبتنمیبتن یبتنمیبت نمیب. تنمیبت نمیبت نمیبتممن یبتمن یب.
اتسیات اسیتناس یتناسی نتاسی تن

حامیان کنفرانس