نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

راهنمای ارسال مقاله

برای دانلود و چاپ این راهنما اینجا را کلیک کنید.

راهنماي تدوين مقاله کامل

عنوان در 1 يا 2 خط، فونتB Nazanin 14pt

نويسنده اوّل,[*]1، نويسنده دوّم2،.) (B Nazanin,12 pt, Bold) فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

1- عنوان و آدرس نويسنده اوّل (B Nazanin 10 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 10 و ضخیم)

2- عنوان و آدرس نويسنده دوّم (B Nazanin 10 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 10 و ضخیم)

اين راهنما به منظور استفاده مولفين مقالات کامل براي نوشتن مقالات فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين جشنواره تهيه شده است. رعايت اين ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است. توجه نماييد ، برای نگارش مقالات فارسي ضروری است از نرم‌افزار Word 2007 استفاده شود. از فونت(B Nazanin 12pt)و فاصله خطوطsingle در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 30 میلیمتر از راست و 25 میلیمتر از چپ و 30میلیمتر از بالا و پايين تهيه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Titr 12pt) ، فاصله یک خط خالي از بخش قبلي متن نوشته شود.

1 . ارسال مقالات کامل(B Nazanin 12 pt, Bold)(فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

کليه مقالات کامل توسط داوران کنفرانس مورد ارزيابي قرار مي­گيرند. به اين منظور لازم است فايل‌هاي مقاله، که مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده است، ارسال گردد.

چگونگي پذيرش مقاله به اطلاع مولف رابط خواهد رسيد.

حداکثر تعداد صفحات

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شکل‌ها و جداول ­باشد، برای مقالات پژوهشی 5 صفحه و مقالات مروری 10 صفحه است.

2. خلاصه (B Nazanin 12 pt, Bold)(فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

دربرگیرندههدف،روشونتیجهتحقیق

· حداکثر 200 کلمه

· (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 10)وبهصورتترازازدوطرف ) Justified )

3. کلمات کليدي: حداکثر 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 8 Bold)

4. زيرنويس(B Nazanin 9 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 9 ضخیم)

در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از فونت (B Nazanin 9pt)استفاده شود.

5. روابط(B Nazanin 12 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

همه روابط به صورت چپ چين و با فونت Times New Roman و اندازه مناسب (حتي­ المقدور 12pt) نوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت ترتيیي و در داخل پرانتز و در انتهاي سمت راست ذکر گردد. به عنوان نمونه به رابطه زير توجه شود.

که در آن و متغيرهاي ... براي ذره­ اي با سرعت در موقعيت و زمان t هستند.

6. شکلها(B Nazanin 12 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

کليه شکلها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. شکلها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسيم گردند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر شکل داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد، شکل 1. همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت (B Nazanin 12pt Bold) در زير شکل نوشته مي­شود. (B Nazanin 12 pt)(فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12)

7. جداول(B Nazanin 12 pt, Bold)(فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

کليه جداول بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (B Nazanin 12pt Bold) در بالاي جدول نوشته مي­شود. يک خط خالي در بالا و پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي­کند. بعنوان نمونه به جدول 1 رجوع فرمائید.

جدول 1- پارامترهاي محاسبه شده در دو مقطع

                                                                 

8. نتيجه گيري(B Nazanin 12 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمع­بندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجه­گيري بپردازد.

9. قدرداني(B Nazanin 12 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

بخش کوتاه تقدير وتشکر قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

10. مراجع(B Nazanin 12 pt, Bold) (فونت: B Nazanin، اندازه فونت 12و ضخیم)

فهرست مراجع بعنوان آخرين بخش مقاله با فونت (Times New Roman 12pt) و حداکثر تعدادمنابعمورداستفادهحداکثر10منبعاصلينوشته مي­شوند. ترتيب آنها مطابق با ترتيب طرح آنها در داخل متن مي­باشد و فقط شامل مواردی است که مستقيما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است. همچنین بایستی از علامت [ ] دقیقا در همان محل استفاده از مرجع برای شماره گذاری استفاده نمود. در تعريف هر مرجع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهاي موجود ذکر ­گردد. براي مراجع فارسي، از فونت (B Nazanin 12pt) استفاده گردد. موارد زير نحوه ارائه اين اطلاعات را نشان مي­دهند:

الف( مجله هایعلميفارسيوخارجي

نامخانوادگيوسپسحرفاولاسمکوچکنگارندهگان،تاریخانتشارمقاله،عنوانمقاله،عنواناختصاری یاکاملمجله،شمارهجلد،وشمارهاولینوآخرینصفحهمقالهدرجشود.

Krizek, D. T., Brita, S. J., Miewcki, R. M., 1998. Inhibitory effects of ambient level of solar UV-A and UV-B on growth of cv. New Red Fire lettuce. Plant Physiology. 103: 1-7.

ب( کتاب

نامخانوادگيوسپسحرفاولاسمکوچکنگارنده/گان،تاریخانتشار،عنوانکاملکتاب،شمارهجلد،نام

ناشر،محلانتشاروتعدادکلصفحاتدرجشود.

1.Yin, X., van Laar, H. H., 2005. Crop Systems Dynamics: An ecophysiological model for genotype-by-environment interactions. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands, p. 168.


 

حامیان کنفرانس