نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

کمیته فنی و اجرایی

اعضای کمیته اجرایی
1 - دکتر رضا مقدسعلی مدمدیر عامل شبکه‌ی علمی پژوهشگاه رویان
2 - دکتر منصور سلطانیه معاون پژوهشی علم و صنعت
3 - مهندس امین هادی خسروی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
4 - آقای روانبخش لطفعلی پور معاون آموزشی متوسطه منطقه 15
5 ‌- مهندس زهرا نیازی مدیریت پژوهش‌سرای ابن‌سینا
6 - خانم مریم مجیری کارشناسIT پژوهش‌سرای ابن‌سینا
7 - خانم اشرف سادات موسوی کارشناس امور اداری پژوهش‌سرای ابن‌سینا
8 - خانم فائزه کوهی‌مقدم کارشناس امور اجرایی پژوهش‌سرای ابن‌سینا
9 - دکتر فاطمه سخائی کارشناس نانو مسئول آزمایشگاه نانو و شیمی
10 - خانم مریم کریمیان کارشناس و مسئول آزمایشگاه زیست‌فناوری
11 - خانم زهرا بختیاری کارشناس آزمایشگاه زیست‌فناوری
12 - خانم فاطمه اسماعیلی کارشناس آزمایشگاه شیمی 
13 - مهندس مینا مهاجری کارشناس فنی و الکترونیک


حامیان کنفرانس