نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

دسترسی بخش اعضا
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

راهنمای تدوین و نگارش

• مقالات پژوهشی باید حاصل کار پژوهشی دانش‌آموزان ارائه دهنده باشد.
• مقالات مروری که تمرکز بر پژوهش‌های محققان و نتیجه‌گیری از فعالیت پژوهشی محققان به طور موردی باشد (بطور مثال مروری بر تحقیقات انجام شده بر گرافن در حوزه انرژی و پاک‌سازی محیط‌زیست، مروری بر نانوداروها در بهبود زخم‌های معده) نیز پذیرفته می‌شود.
• مقالات در هیچ جشنواره‌ی مطرح کشوری ( به جز خوارزمی ) حائز رتبه نشده باشد.

حامیان کنفرانس