نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

پاداش‌ها

به تمامی پذیرفته‌شدگان مقالات گواهی معتبر اهدا می‌شود ( مقالاتی که تکراری نبوده و استانداردها را دارا باشند پذیرفته خواهند شد.)مقالات منتخب در مرحله نیمه نهایی وارد مرحله نهایی می‌گردند و سپس در روز همایش به صورت حضوری، یا پوستر از طرح‌های خود دفاع خواهند کرد، و در هر محور از 3 نفر برگزیده دردوره اول متوسطه و همچنین 3 نفر برگزیده در دوره دوم متوسطه با جوایز نفیس تقدیر می‌شود.

حامیان کنفرانس