نخستین کنفرانس علمی‌پژوهشی دانش‌آموزی (19 اسفند 1397)

عضویت
محورهای همایش
پوستر همایش
نظر سنجی
تاریخ تعیین شده برای برگزاری همایش در اسفند 1397 را می‌پسندید؟
تاریخ مناسبی تعیین شده
تاریخ برگزاری به تعویق بیفتد
تفاوتی نمی‌کند

حامیان

حامیان طلایی:
مبلغ حمایت: 10میلیون ریال
درج لوگو، در صفحات وبگاه همایش.
درج لوگو، در روزهای همایش بر روی تمامی بسته‌های همایش به انتخاب برگزارکننده همایش.
درج لوگو، برای تمامی بنرهای نصب‌ شده در همایش.
حامیان نقره‌ای:مبلغ حمایت: 7میلیون ریال
درج لوگو، در صفحات وبگاه همایش.
درج لوگو، در روزهای برگزاری بر روی 2عدد ازبسته‌های همایش به انتخاب برگزارکننده همایش.
درج لوگو، بر روی 2عدد از بنرهای نصب‌شده در همایش به انتخاب برگزارکننده همایش.
حامیان فیروزه‌ای:مبلغ حمایت: 5میلیون ریال
درج لوگو، در صفحات وبگاه همایش.
درج لوگو، در روزهای همایش بر روی یکی از بسته‌های همایش به انتخاب برگزارکننده همایش.
درج لوگو، بر روی یکی از بنرهای نصب‌شده در همایش به انتخاب برگزارکننده همایش.

حامیان کنفرانس